Obowiązek Informacyjny

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Laboratorium Medyczne Labmed
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO, informujemy że, Administratorami Pani/Pana danych osobowych Laboratorium Medyczne Labmed w Sośnicowicach ul. Raciborska 9, NIP 631 020 68 80 
 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@lab-med.pl
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności medycznej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług diagnostycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z poniżej opisanych celów:

Spis treści

Proces pobierania danych od pacjentów

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych osobowych

Zakres współadministrowania

Proces pobierania danych od pacjentów.

Art. 6 ust. 1 lit. b,c i d RODO tj., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów.

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za pobieranie danych od pacjentów za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji: Internet odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed.
Za pobieranie próbek materiału podlegającego badaniu,  przypisywanie pobranych próbek do pacjentów, przekazywanie próbek do procesu transportu odpowiadają pozostałe spółki pobierające materiał do badań odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed

Proces obsługi klienta

Proces obsługi klienta

Art. 6 ust. 1 lit. a,f RODO, tj. zgoda.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę.

Za przyjmowanie zgłoszeń kierowanych przez pacjentów i osób trzecich oraz dystrybucję wiadomości do właściwych jednostek organizacyjnych odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed
Za udzielanie informacji osobom zainteresowanym w punktach pobrań odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed

Proces badań laboratoryjnych

Proces badań laboratoryjnych

Art. 6 ust. 1 lit. b, c i d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów a także Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami Ustawy o prawach pacjenta.

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za przyjęcie materiału wraz z dokumentacją z procesu transportu, przeprowadzanie zleconych badań materiału, korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, sporządzanie wyników badań i wprowadzanie ich do systemu informatycznego, przekazanie badanego materiału do utylizacji oraz przekazanie dokumentacji do archiwizacji odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed. Za przetwarzanie danych dotyczących próbek materiału w systemie  informatycznym EWP, Prometeusz oraz Proflab odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed wraz odpowiednimi Współadminitratorami programów informatycznych EWP, Prometeusz oraz Proflab.

Proces udostępniania dokumentacji medycznej

Proces udostępniania dokumentacji medycznej

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Pani/Pana  dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za pobieranie danych od pacjentów w formie formularzy zawierających dane osoby, której udostępnia się dokumentację medyczną, wprowadzanie danych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej do systemu informatycznego oraz przekazanie formularzy do archiwizacji odpowiadają indywidualnie poszczególne spółki udostępniające dokumentację medyczną. Za wyszukiwanie dokumentacji medycznej w systemach informatycznych (EWP, Prometeusz, Proflab) w celu jej udostępnienia odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed

Proces reklamacji

Proces reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit.  b i c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu reklamacji.

Za przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych i archiwizację danych po zakończeniu postępowania reklamacyjnego odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed.

Proces przetwarzania danych dostawców (w tym ich przedstawicieli)

Proces przetwarzania danych dostawców (w tym ich przedstawicieli)

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. zgoda, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia łączącej nas umowy.

Za pobieranie danych przedstawicieli dostawców realizujących usługi na rzecz Laboratorium Medycznego Labmed odpowiadają dostawcy.

Proces marketingowy

Proces marketingowy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.
Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu
e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności –. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, , akcjach promocyjnych

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia procesu marketingowego.

Za pobieranie danych bezpośrednio od pacjentów i przedstawicieli klientów instytucjonalnych oraz za działania realizowane za pośrednictwem stron internetowych, wysyłanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną, organizację konferencji, szkoleń w celu promocji marki i usług dopowiada Laboratorium Medyczne Labmed

Proces windykacji należności

Proces windykacji należności

Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu windykacji.

Za proces prowadzenia windykacji należności na etapie polubownym odpowiadają Laboratorium Medyczne Labmed. W sytuacji gdy windykacja polubowna nie przyniosła skutków, rozpoczynanie windykacji na etapie sądowym, udział w postępowaniach sądowych, kierowanie spraw zakończonych do komorników w celu odzyskania wierzytelności oraz archiwizację danych po zakończeniu działań odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed

Proces sprzedaży

Proces sprzedaży

Art. 6 ust. 1 lit. b, RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Pani/Pana dane będą przetwarzane od momentu zawarcia do momentu zakończenia łączącej umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze sprzedażą.

Za odbieranie danych od przedstawicieli klientów instytucjonalnych w formie zapytań ofertowych, organizację udziału w konkursach organizowanych przez potencjalnych klientów instytucjonalnych odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed.
Za dostarczanie dokumentacji konkursowej i zawieranie umów z klientami instytucjonalnymi odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed.

Proces księgowy

Proces księgowy

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych

Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji. Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z przepisami szczególnymi lub wewnętrznymi zasadami Laboratorium.

Za pobieranie danych znajdujących się w korespondencji tradycyjnej, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz usuwanie lub archiwizację korespondencji w zależności od jej zawartości i przeznaczenia odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed.

Proces przepływu korespondencji

Proces przepływu korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych

Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji. Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z przepisami szczególnymi lub wewnętrznymi zasadami Laboratorium.

Za pobieranie danych znajdujących się w korespondencji tradycyjnej, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz usuwanie lub archiwizację korespondencji w zależności od jej zawartości i przeznaczenia odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed.

Proces archiwizacji

Proces archiwizacji

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.


Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji. Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z przepisami szczególnymi lub wewnętrznymi zasadami Laboratorium.

Za pobieranie danych ich rejestrację w proces archiwizacji, udostępnienie danych zarchiwizowanych oraz weryfikację i przestrzeganie okresów retencji poszczególnych zestawów danych odpowiada Laboratorium Medyczne Labmed.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: Współadministratorom, podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Wszystkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lab-med.pl.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: Współadministratorom, podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wszystkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lab-med.pl.

Zbadaj się

Regularne badania umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości i stanów chorobowych oraz pozwalają na szybkie podjęcie skutecznego leczenia.

Call Now Button